We respect your privacy and are committed to maintaining the trust of our visitors. We want you to know that we are not in the business of buying or selling email lists with other companies, businesses or individuals for any purposes. We simply don’t do that sort of thing. In this Privacy Notice, we’ve provided the information on when and why we collect your personal information, how we use it and how we keep it secure.

Website Cookies
Cookies are small files which are stored on your (the user’s) computer. They are designed to hold a modest amount of specific data and can be accessed either by the web server or the client computer. This allows the server to track use and deliver tailored information to a particular user, or the page itself can contain some script which is aware of the data in the cookie and so is able to carry information from one visit to the website to the next (such as the cookies acceptance message on this site).

We use:

Google Analytics
When someone visits blindspotdesign.co.uk we use Google Analytics, to collect standard internet log information and details of visitor behaviour patterns. We do this to find out things such as the number of visitors to the various parts of the site. This information is only processed in a way which does not identify anyone. We do not make, and do not allow Google to make, any attempt to find out the identities of those visiting our website.

How to turn off cookies
If you do not want to accept cookies, you can change your browser settings so that cookies are not accepted. If you do this, please be aware that you may lose some functionality of this website.

General Contact details
Trosol may have obtained your email address as a result of you sharing it with us in person or via an enquiry made from the contact form on this website. These contact details are stored on a password encrypted computer and used for the sole purpose of communication.

You are entitled to view, amend, or delete the personal information that we hold. Email your request to Rhodri Evans

Changes to this Privacy Notice
This policy was last reviewed: November 9th 2021 and will updated to reflect any changes.

Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i gynnal ymddiriedaeth ein hymwelwyr. Rydym eisiau i chi wybod nad ydym yn prynu nac yn gwerthu rhestrau e-bost gyda chwmnïau, busnesau nac unigolion eraill am unrhyw reswm. Nid ydym yn gwneud y fath hynny o beth, yn syml iawn. Yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, rydym wedi rhoi gwybodaeth ynglŷn â phryd a pham rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol, sut rydym yn ei defnyddio a sut rydym yn ei chadw’n ddiogel.

Cwcis Gwefan
Ffeiliau bach yw cwcis sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur chi (y defnyddiwr). Maen nhw wedi’u dylunio i ddal swm bach o ddata penodol a gellir cael atynt trwy naill ai weinydd gwe neu gyfrifiadur cleient. Mae hyn yn caniatáu i’r gweinydd olrhain defnydd a darparu gwybodaeth wedi’i theilwra i ddefnyddiwr penodol, neu gall y dudalen ei hun gynnwys rhywfaint o sgript sy’n ymwybodol o’r data yn y cwci ac felly’n gallu cludo gwybodaeth o un ymweliad â’r wefan i’r nesaf (fel y neges ynghylch derbyn cwcis ar y safle hwn).

Rydym yn defnyddio:

Google Analytics
Pan fydd rhywun yn ymweld â blindspotdesign.co.uk, rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth safonol o gofnod y we a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i gael gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr â rhannau amrywiol o’r safle. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu mewn ffordd nad yw’n adnabod unrhyw un. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymgais i gael gwybod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan, nac yn caniatáu i Google wneud hynny.

Sut i ddiffodd cwcis
Os nad ydych eisiau derbyn cwcis, gallwch newid gosodiadau eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Os byddwch yn gwneud hyn, sylwch efallai byddwch yn colli rhywfaint o ymarferoldeb y wefan hon.

Manylion cyswllt cyffredinol
Efallai bydd Trosol wedi cael eich cyfeiriad e-bost oherwydd eich bod wedi’i rannu gyda ni’n bersonol neu drwy ymholiad a wnaed o’r ffurflen gyswllt ar y wefan hon. Mae’r manylion hyn yn cael eu storio ar gyfrifiadur wedi’i amgryptio â chyfrinair ac yn cael eu defnyddio i gyfathrebu yn unig.

Mae gennych yr hawl i weld, diwygio neu ddileu’r wybodaeth bersonol a ddaliwn. Anfonwch eich cais trwy neges e-bost at

Newidiadau i’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn
Adolygwyd y polisi hwn ddiwethaf ar 9 Tachwedd 2021 a bydd yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu unrhyw newidiadau.